Online kalkulačka provozního Cash Flow

Mimořádná nabídka

Podpora řešení současné složité situace pro podnikatele a manažery, kteří museli omezit své podnikání.

Online kalkulačka provozního Cash Flow

Mimořádná nabídka

Podpora řešení současné složité situace pro podnikatele a manažery, kteří museli omezit své podnikání.

Zabýváme se vývojem, implementací, a dlouhodobou údržbou software včetně poradenství v různých oblastech podpory manažerského rozhodování a zefektivnění firemních procesů.

Sefima - Finanční řízení

Pokročilá simulace tvorby finančního plánu a predikce Cash Flow

Poskytnutí SW zdarma
+ školení + zavedení dat

Zahrnuje

 • nastavení přístupu pro 1 uživatele na 2 měsíce zdarma
 • jednorázové zavedení dat hlavní knihy od roku Y-1
 • školení v rozsahu 3 hodin formou videokonference
 • konzultace v rozsahu 3 hodin

Co získáte

 • promítnutí vlivů: změny tržeb, restrukturalizace nákladů, úpravy splatností a záloh, úvěrování, optimalizace zásob aj.
 • model vývoje Cash Flow (řízení hotovosti)
 • model vývoje HV (řízení nákladů, tržeb a HV)
 • model vývoje rozvahy (řízení zásob, pohledávek a závazků, atd.)
 • možnost využít pro plánování načtená data minulých období

Cena: 24 000 Kč

Sefima - Cash Flow Management

Manažerský a simulační systém (MSS)

 • unikátní nástroj pro plánování, reporting a analýzy
 • Enterprise Performance Management a Business Intelligence (BI) v jednom prostředí
 • známé pracovní prostředí v podobě tabulkového procesoru
 • přístup prostřednictvím webu
 • analýza a plánování na libovolné úrovni
 • vizualizace v podobě tabulek, grafů a dashboardů
 • nastavení přístupových práv
 • možnost napojení na téměř jakékoliv datové zdroje
 • jako jediní na trhu umožňujeme vlastní rozvoj – Self Made and Service řešení MIS
 • best practices z oborů zdravotnictví, automotive, stavebnictví, strojírenství, obchod a služby, atd.

Oblasti spolupráce: datové sklady, In-memory OLAP, ETL, controlling, plánovací systém, forecasting, modelace, simulace, variantní plánování, what-if analýzy, ad-hoc analýzy, Big Data, data mining, data detail, Performance Management, Business Intelligence (BI), KPI, Dashboards, kalkulační systém, výpočet režií, vnitropodnikové operace, analýzy odchylek

Sefima - MSS - Dashboard společnosti

Pro oblast zdravotnictví nabízíme navíc další specifické funkcionality:

 • modelace ekonomických dopadů COVID-19
 • modelace ekonomických dopadů ostatních organizačních a legislativních změn
 • stanovování optimálních parametrů plnění objemu a struktury zdravotní péče
 • výpočet, simulace a predikce úhrad dle úhradové vyhlášky a smluv s pojišťovnami
 • přiřazování nákladů a výnosů k případům a střediskům podle zvolených alokačních klíčů
 • rychlý přepočet výstupů podle pravidel jiného období či úhradového režimu
 • podklady pro argumentačně podložené jednání o úhradových dodatcích a kontrole vyúčtování se zdravotními pojišťovnami
 • snadné vytváření vlastních manažerských sestav

Oblasti spolupráce: datové sklady, In-memory OLAP, ETL, controlling, plánovací systém, forecasting, modelace, simulace, variantní plánování, what-if analýzy, ad-hoc analýzy, Big Data, data mining, data detail, Performance Management, Business Intelligence (BI), KPI, Dashboards, kalkulační systém, výpočet režií, vnitropodnikové operace, analýzy odchylek, úhradová vyhláška, produkce, zdravotní pojišťovny, samoplátci, ZUM, ZULP, IR/CZ DRG, MKN10, casemix, outlier, inlier, preskripce, benchmarking, extramulární péče, dokumentační soubory

Benchmarking

Cílem Benchmarku je umožnit zkvalitnění a zefektivnění klinické péče na základě srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními.

 • porovnání klíčových ukazatelů dle typu poskytované péče
 • zjištění rozdílů ve vybraném segmentu
 • automatická kontrola
 • SWOT analýza, EMU reporting
 • úspora přímých nákladů spojených s poskytováním zdravotní péče
 • reporting vybraných částí
 • možnost tvorby vlastních reportů z exportovaných dat
 • možnost detekce upcodingu/downcodingu ve vybraných oblastech

Podpora DRG vykazování

 • klinické audity nad elektronicky vykázanými hospitalizačními případy i nad zdravotní dokumentací
 • namátkové či cílené audity dle požadavku objednatele, obvykle formou:
  • lokalizace nad elektronicky nestandardně vykázanými hospitalizačními případy
  • kontrola hospitalizačních případů na elektronicky či papírově vedenou zdravotní dokumentaci
  • individuální diferenciace zadání detailního auditu dle požadavku objednatele (např. konkrétní zdravotní pojišťovny, sledované období atd.)
 • metodiky, školení nebo procesní analýza v klasifikačním systému IR-DRG i CZ-DRG
  • školení lékařů a zdravotnických pracovníků
  • intenzívní školení kodérů
  • kodér (zahájení činností spojených se zavedením pozice kodér/kontrolor)

Školení

Plánování v manažerském systému CFM

Webinář zdarma na téma plánování přímých výnosů a nákladů, rozdělení a úprav výnosů a nákladů po střediscích, přenosu plánů a vyhodnocování jejich plnění.

Práce s reporty v manažerském systému CFM

Webinář zdarma na téma tvorby a úpravy reportů CFM, práce s datovými kostkami, hromadných úprav, rotace dimenzí a pokročilého ovládání CFM.

Práce se systémem MediXen-Model

Webinář zdarma na téma výpočtu, predikce a optimalizace úhrad od zdravotních pojišťoven, rozpouštění výnosů a nákladů, modelace úhrad a plánování.

O nás

Naše společnost se již řadu let zabývá podporou řízení a manažerského rozhodování. Spolu s našimi zákazníky vytváříme a zavádíme systémy, které pokrývají kompletní řízení firmy bez ohledu na její velikost nebo obor. Při realizaci našich projektů využíváme nové moderní přístupy k řízení, ale také dlouholeté know how z mnoha realizovaných projektů. Firmu tvoří odborníci s unikátními zkušenostmi a znalostmi v různých oblastech.

„Naším cílem je být dlouhodobě stabilní společností, s dobrou pověstí,
která poskytuje vysoce expertní služby v oblastech našeho působení.“

RNDr. Václav Vohanka, ředitel společnosti

0
let zkušeností
0
zákazníků
0
uživatelů

Zákazníci

Kontakt

Adresa

Sefima s.r.o., Lesní 461/41, 460 14, Liberec

Telefon

+420 777 022 268

E-mail

sefima@sefima.cz